#OPEN GOES

We are currently witnessing how the European peace order is being destroyed by Putin's war of aggression and how millions of people are seeking protection in other countries.

As in 2015, civil society is ready to support refugees and does everything it can to welcome them well. The wide range of experiences and skills that people have in our diverse society will also help.

In view of the cruel suffering in the Ukraine, however, we must not forget the people who, for example, have been hoping for months to find rescue in Afghanistan and neighboring countries or who have been hoping here, often for years, for family reunification for their loved ones.

As different as the stories, fates and paths of refugees from around the world are, they share the same human dignity. We are committed to this dignity, and we must do everything we can to ensure that it is upheld and respected. This includes welcoming refugees and not allowing divisions to develop in our society between different groups of refugees. The right to seek refuge in a safe place cannot be divided.

In more than 500 cities and communities, the Intercultural Week is taking place under the motto #offengeht. In Landshut, more than 30 organizations are again participating in the action weeks for a better togetherness and are looking forward to their visit.  

The program of the 35th Intercultural Weeks in Landshut: www.landshut-interkulturell.de

#OFFEN GEHT

Şu anda Avrupa barış düzeninin Putin'in saldırganlık savaşı ve milyonlarca insanın başka ülkelere sığınmasıyla yıkıldığına tanık oluyoruz.

2015 yılında olduğu gibi, sivil toplum mültecileri desteklemeye ve onları iyi bir şekilde ağırlamak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Çeşitlilik arz eden toplumumuzda insanların sahip olduğu farklı deneyim ve beceriler de buna yardımcı olmaktadır.

Ancak Ukrayna'da yaşanan acımasız acılar karşısında, örneğin Afganistan'da ve komşu ülkelerde aylardır kurtarılmayı uman ya da burada çoğu zaman yıllardır sevdiklerinin ailelerine kavuşmasını umut eden insanları da unutmamalıyız.

Dünyanın dört bir yanından gelen mültecilerin hikayeleri, kaderleri ve yolları ne kadar farklı olursa olsun, aynı insanlık onurunu paylaşmaktadırlar. Bu onura bağlıyız ve bu onura sahip çıkılmasını ve saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu, mültecilere kucak açmayı ve toplumumuzdaki farklı mülteci grupları arasında bölünmelerin oluşmasına izin vermemeyi de içermektedir. Güvenli bir yere sığınma hakkı bölünebilir değildir.

Kültürlerarası Hafta 500'den fazla şehir ve belediyede #offengeht sloganı altında gerçekleştiriliyor. Landshut'ta 30'dan fazla kuruluş yine daha iyi bir birliktelik için eylem haftalarına katılıyor ve ziyaretinizi dört gözle bekliyor.  

Landshut'ta düzenlenen 35. Kültürlerarası Haftaların programı: www.landshut-interkulturell.de

#MOŽE OTVORENO

Trenutno svjedočimo kako se europski mirovni poredak uništava Putinovim agresorskim ratom, a milijuni ljudi traže zaštitu u drugim zemljama.

Kao i 2015.godine civilno društvo je spremno podržati izbjeglice i učiniti sve da ih dobro prihvati. Tome pomaže i širok spektar iskustava i vještina kojima ljudi u našem društvu bogatom različitostima raspolažu.

Imajući u vidu strašnu patnju u Ukrajini, ne smijemo zaboraviti ni na ljude iz, primjerice, Afganistana i susjednih zemalja koji se mjesecima nadaju spasu ili na one koji su već ovdje, a često se godinama nadaju spajanju obitelji.

Koliko god bile različite priče, sudbine i putovi izbjeglica iz cijelog svijeta, svi oni dijele isto ljudsko dostojanstvo. Imamo obvezu prema tom dostojanstvu i moramo učiniti sve da se ono očuva i poštuje.

To uključuje prihvatiti izbjegle ljude i ne dopustiti stvaranje podjela između različitih grupa izbjeglica u našem društvu. Pravo na sigurno utočište nije djeljivo.

Interkulturalni tjedan održava se u više od 500 gradova i općina pod motom #može otvoreno.

U Landshutu više od 30 organizacija ponovno sudjeluje u tjednima akcije za bolje zajedništvo te se veselimo Vašem dolasku.


Program 35. Interkulturalnog tjedna u Landshutu:


Nepredviđene promjene programa bit će objavljene na web stranici www.landshut-interkulturell.de

#OFFEN GEHT


Nous vivons une époque où, avec l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, la paix en Europe s'effondre et des millions de personnes cherchent protection dans d'autres pays.

Comme en 2015, notre société est prête à soutenir les réfugiés et à tout faire pour les accueillir. Un rôle énorme est joué ici par l'expérience de la vie et les qualités personnelles (compétences) possédées par les représentants de notre société multiforme (diversifiée).

Compte tenu de la situation épouvantable en Ukraine, nous ne devons pas oublier les personnes qui, par exemple, en Afghanistan et dans les régions frontalières, espèrent être sauvées pendant des mois ou celles qui vivent ici depuis plusieurs années et espèrent y emmener leur famille.

Malgré le fait que les biographies, les destins et les parcours des réfugiés du monde entier diffèrent les uns des autres, ils sont tous unis par la (même) dignité humaine. Nous devons tout faire pour que cette dignité soit honorée et respectée.

Cela comprend à la fois la volonté d'accepter les personnes en quête de protection et le fait de prévention d'une scission dans la société entre différents groupes de réfugiés. Le droit d’asile est inaliénable.

Plus de 500 villes et régions organisent une semaine internationale sous le slogan : #offengeht. Cette année à Landshut, plus de 30 organisations participeront à nouveau à cette action et seront ravies de vous accueillir à leurs événements.


Programme de la 35ème Semaine Internationale à Landshut :


Les modifications à court terme du programme seront publiées sur : www.landshut-interkulturell.de

#Offen geht

În prezent, asistăm la distrugerea ordinii de pace europene de către războiul de agresiune al lui Putin și la milioane de oameni care caută protecție în alte țări.

Ca și în 2015, societatea civilă este pregătită să sprijine refugiații și să facă tot ce îi stă în putință pentru a-i primi cu bine. Diversele experiențe și abilități pe care le au oamenii în societatea noastră diversă, contribuie, de asemenea, la acest lucru.

Cu toate acestea, având în vedere suferința crudă din Ucraina, nu trebuie să uităm de oamenii care, de exemplu, speră de luni de zile să fie salvați în Afganistan și în țările vecine sau care speră aici, adesea de ani de zile, la reîntregirea familiei pentru cei dragi.

Oricât de diferite ar fi poveștile, destinele și drumurile refugiaților din întreaga lume, ei împărtășesc aceeași demnitate umană. Ne-am angajat să respectăm această demnitate și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că este menținută și respectată. Acest lucru include primirea refugiaților și evitarea diviziunilor între diferitele grupuri de refugiați din societatea noastră. Dreptul de a căuta refugiu într-un loc sigur nu este divizibil.

Săptămâna interculturală se desfășoară în peste 500 de orașe și municipalități sub motto-ul #offengeht. În Landshut, peste 30 de organizații participă din nou la săptămânile de acțiune pentru o mai bună conviețuire și așteaptă cu nerăbdare vizita dumneavoastră.


Programul celei de-a 35-a ediții a Săptămânii interculturale de la Landshut:


Modificările de program pe termen scurt vor fi comunicate prin intermediul site-ului www.landshut-interkulturell.de

#OFFEN GEHT


Мы переживаем время, когда с нападением Путина на Украину рушится мир в Европе и миллионы людей ищут защиту в других странах.

Как и в 2015 году наше общество готово поддерживать беженцев и всё сделать для того, чтобы достойно их принять. Огромную роль играют здесь жизненный опыт и личные качества (способности), которыми обладают представители нашего многоликого (разнообразного) общества.

Принимая во внимание ужасающую ситуацию на Украине, мы не должны забывать о людях, которые, к примеру в Афганистане и приграничных областях месяцами надеются на спасение или о тех, которые уже несколько лет проживают здесь и надеются перевезти сюда свои семьи.

Несмотря на то, что биографии, судьбы и пути беженцев со всего света отличаются друг от друга, объединяет их всех (одинаковое) человеческое достоинство. Мы обязаны всё сделать для того, чтобы это достоинство чтили и уважали.

Сюда относится как готовность принять людей, ищущих защиту, так и недопущение раскола в обществе между различными группами беженцев. Право на убежище в безопасном месте неотъемлемо.

В более 500-ах городах и областях проводится интернациональная неделя под девизом: #offengeht. В этом году в Ландсхуте более 30 организаций снова примут участие в этой акции, и будут рады приветствовать Вас на своих мероприятиях.


Программа 35-ой интернациональной недели в Ландсхуте:


Краткосрочные изменения программы будут опубликованы на странице: www.landshut-interkulturell.de

Infos zu den IKW

35. Interkulturelle Wochen von 23.9.22 bis 16.10.22

Hier gibt's das Plakat und den Programmflyer zum Download:

Organisation + Kontakt:
Haus International
Verband für interkulturelle Begegnung, Bildung und Beratung e.V.
Orbankai 3-4
84028 Landshut
Tel. 0871 31947480
www.haus-int.de

Diese Website verwendet Session-Cookies zur Sitzungssteuerung. Sie können die Speicherung der Session-Cookies ablehnen, womit jedoch Funktionen, die ein Login erfordern, nicht mehr zur Verfügung stehen.